ตรวจเยี่ยมห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ และติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนิติกร ร่วมตรวจเยี่ยม ติดตามห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ โดยได้นิเทศแนะนำการจัดการเรียนการสอน การจัดการห้องเรียนและบริหารจัดการพื้นที่บริเวณโรงเรียนให้เกิดประโยชน์ และเอื้อต่อการเรียนรู้  ทั้งนี้ได้ติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) แล

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 19 สนาม ที่ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ในโอกาสนี้ได้นิเทศและให้คำแนะนำด้านภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม โรงอาหาร และบริเวณโดยทั่วไปของโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

ประชุมกลุ่มนิเทศฯ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เข 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมทานตะวัน สพป.แพร่ เขต 1

ชมการบรรยายพิเศษและมอบนโยบายของ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ

นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผอ.กลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องรับชมการถ่ายทอด VDO Conference การบรรยายพิเศษและมอบนโยบาย ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งบรรยายในการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งการบังคับใช้กฎหมายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม VDO Conference Room สพป.แพร่ เขต 1

มอบอุปกรณ์กันหนาว

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาวให้กับนักเรียนที่ประสบภัยหนาว ประจำปี 2560 ตามโครงการช่วยน้องต้านภัยหนาว ประจำปี 2560 โดยมีประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาแต่ละเครือข่้ายเป็นตัวแทนรับมอบ

เก็บข้อสอบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เตรียมพร้อมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 ในส่วนของการจัดเก็บข้อสอบโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลและรับผิดชอบ เพื่อเตรียมใช้ในการสอบระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งสพป.แพร่ เขต 1 มีสนามสอบจำนวน 19 สนามสอบ

บ้านนักวิทย์ฯน้อย

นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินออนไลน์โครงการ ”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ 7 ในระดับปฐมวัย จำนวน 8 โรงเรียน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สพป.แพร่ เขต 1 ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลแพร่ บ้านดอนชัย  บ้านป่าแดง (รัฐราษฎร

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed