จัดสรรงบประมาณ

4 มิ.ย.2562 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ปี พ.ศ.2562 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบดำเนินงาน รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

วัดผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

4 มิ.ย.2562 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

 

ประชุมบุคลากรและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสำนักงาน แจ้งข้อราชการเกี่ยวกับนโยบายของ สพฐ. การออกนิเทศการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 และขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมกันปฏิบัตหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ต่อด้วยการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ โดยมีน.ส.พยอม แสนปัญญา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในเป็นวิทยากร ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้น ป. 6

สพป.แพร่ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้น ป. 6 และเทคนิคการสอนเขียนย่อความ สรุปความตามแนวข้อสอบอัตนัย O-NET โดยมี นายอาทิตย์  พัฒนสารินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และ นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสักทอง

ร่วมตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  มอบหมายให้   นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับท่านจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา     และคณะโดยมีนายรังสรรค์ หมื่นโฮ้ง ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม และนางนิสากร ศรียงค์ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่แรม เป็นผู้นำเสนอผลงานและสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษา 2561 และนำนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการฯ เข้าร่วมพบปะ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน

30 พ.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ. สพป.แพร่ เขต ๑ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมการถ่ายทอดสด การประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบไม่มีเงือนไข ประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Tele Conference ณ ห้องประชุมสักทอง

จัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงรียน

28 พ.ค.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีผู้รับผิดชอบและประธานเครือข่ายการศึกษาทุกเครือข่ายร่วมพิจารณาจัดสรรอัตรจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท) ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed