พุธเช้า ข่าว สพฐ.

2 ตุลาคม 2562 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 2 ตุาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แพร่ เขต 1

ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

1 ตุลาคม 2562 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศ นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ และ นางนิตยา กันทาสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.

เตรียมความพร้อมสถานศึกษาฯ

23 ก.ย.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมสักทอง โดยมี นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กล่าวรายงาน นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

พิจารณาความดีความชอบ

20 ก.ย.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาความดีความชอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมวาสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ต่อยอดนวัตกรรมฯ "ห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ" รร.ในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมงานมหกรรมต่อยอดนวัตกรรมห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ซึ่งแต่ละอำเภอได้จัดขึ้นอย่างหลากหลาย ในวันที่ 16, 17, 18 และ 19 กันยายน 2562 สถานที่จัดงานคือห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่

นำนักเรียนเข้ารับทุนจากบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 16 กันยายน 2562 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ให้การต้อนรับและนำคณะนักเรียน ของโรงเรียนจำนวน 6 โรง คือ รร.รัฐราษฎร์บำรุง, รร.บ้านสวนเขื่อน, รร.บ้านคุ้ม, รร.บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม), รร.บ้านหนองม่วงไข่ และรร.บ้านวังชิ้น เข้ารับทุนการศึกษาจากบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) หรือ BAM โดยมีนายสุเทพ บุญยงค์ ผจก.บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพฯ สำนักงานนครสวรรค์ และเจ้

ร่วมเป็นคณะทำงานวิเคราะห์แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของสพฐ.

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ สพฐ. นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อบริหารจัดการและพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 14 - 18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม สนผ. อาคาร 5 กระทรวงศึกษาธิการ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed