พิธีปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบรณาการ โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา รุ่นที่1

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบรณาการ กิจกรรม อบรมนักเรียนแกนนำขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 -18 มิถุนายน 2565 ร่วมกับ นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงรุก (Active Learning)

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงรุก (Active Learning) เพื่อรับนโยบายระดับผู้บริหาร ลงสู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข

การเสวนา “เหลียวหลัง แลหน้า ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองแพร่”

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรม “เหลียวหลัง แลหน้า ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองแพร่” การเสวนา หัวข้อ โรงเรียน ชุมชน ประวัติศาสตร์ : หัวใจสำคัญของการสร้างพลังรักแผ่นดินไทย ร่วมกับ พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดวัดพระธาตุช่อแฮ

วันที่ 16  มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ  เสรีรักษ์ นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) โรงเรียนอนุบาลแพร่ โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย)  โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)   โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณ

การประชุมขี้แจงการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัด

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์  ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมขี้แจงการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัด โดยมีเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธา ผ่านระบบการประชุม Zoom Meeting เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ  ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ

วันพุธที่  15 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ  เสรีรักษ์ นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการประชุมติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference  ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

วันพุธที่  15 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายไตรยศ  เสรีรักษ์ นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์  ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางสาวพยอม  แสนปัญญา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment) ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed