รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563

8 กรกฎาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อรับฟังนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำไปสู่การปฏิบัติ

ตรวจติดตามการเปิดภาคเรียนโรงเรียนบ้านวังช้าง

3 กรกฎาคม 2563 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค นางวิมลสิริ ประเทือง ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจติดตามการดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านวังช้าง ตามมาตรการเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ

ผู้ตรวจราชการลงพื้นที่ตรวจติดตามการเปิดภาคเรียนโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคมป

3 กรกฎาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) ตามมาตรการเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายเมทะวินทร์ อินต๊ะจวง ผอ.โรงเรียนบ้านร้องกวาง และคณะค

ติดตามการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนวัดเมธังกราวาสในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

2 กรกฎาคม 2563 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และคณะ ให้การต้อนรับ นายวรญาณ บุญณราช รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในโอกาสตรวจติดตามการดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ ตามมาตรการเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผอ.โรงเรียน และคณะครูอำนวยความสะดวกและให้กา

ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการเปิดภาคเรียน โรงเรียนอนุบาลแพร่

2 กรกฎาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และคณะ ให้การต้อนรับ นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ นายไชยยา อินทะเสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมาตรวจติดตามการดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนอนุบาลแพร่ ตามมาตรการเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานกา

อบรมพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา DMC ปีการศึกษา 2563

29 มิถุนายน 2563 นางปนัดดา อุทัศน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 อบรมพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2563

29 มิถุนายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2563  ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed