การประชุมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานของผู้บริหารสถานศึกษา, รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

1 พฤษภาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานของผู้บริหารสถานศึกษา, รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Communily : PLC)" รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมคิด ร่วมทำ จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

28 เมษายน 2566 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมคิด ร่วมทำ จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และชี้แจงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีบุคลากรกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียน

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 4/2566

28 เมษายน 2566 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ประธานอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมยมหินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมี นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/2566

28 เมษายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/2566 โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

การประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรการอบรมการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครั้งที่ 3/2566

28 เมษายน 2566 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรการอบรมการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องโกศล สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู

27 เมษายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัด สพป.แพร่ ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาฯ อนุกรรมการครู ผู้ทรงคุณวุฒื พร้อมทั้ง นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

27 เมษายน 2566 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องโกศล สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed