พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

รับมอบโล่ประกาศเกียรติจากกองทุนประกันสังคม

​1 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เพื่อเชิดชูเกียรติว่าเป็นสถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมดีเด่น ณ สำนักงานประกันสังคม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

"ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5"

31 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการ "ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5" ภายใต้โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ.

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Cluster 16)

 ​31 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “ถอดประสบการณ์การเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษา มืออาชีพ” ในการอบรม และศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นแบบอย่าง (สพป.น่าน เขต 1) คณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team)ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Cluster 16) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน

การประชุมแผนปฏิบัติการ และ การประชุมการติดตามนโยบายการตรวจราชการการติดตามมาตรการลดภาระทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

​27 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 8/2564 และการประชุมการติดตามนโยบายการตรวจราชการการติดตามมาตรการลดภาระทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายกนก อยู่สิงห์ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนใน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19

27 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนใน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน ผ่านช่องทางการรับชมออนไลน์ ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

26 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด การใช้สื่อนิทานพัฒนาทักษะสมองในเด็กปฐมวัย (EF) ผ่านระบบ application zoom โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ

ประชุมเพื่อชี้แจงการส่งเสริม สนับสนุน ภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา

26 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผ่านระบบออนไลน์ เรื่องการประชุมเพื่อชี้แจงการส่งเสริม สนับสนุน ภารกิจเกี่ยวกับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนขยายโอกาส โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ ศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึก

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed