สภากาแฟแลกเปลี่ยนเรียนรู้

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมประชุมและพบปะหัวหน้าส่วนราชการ จ.แพร่ ในการประชุมสภากาแฟ โดย วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เป็นเจ้าภาพ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวเปิดงาน 

เตรียมศิลปหัตถกรรมนักเรียน

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือครั้งที่ ๖๔ ณ ห้องประชุม สพม.เขต ๓๗

จัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ

นางสาวกัลยา ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ ชี้แจงรายละเอียดการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ KRS/ARS ในแต่ละกลุ่ม/บุคคลต้องดูแล กำกับตัวบ่งชี้ตัวใด ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

เตรียมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ

นายธนากร  อึ้งจิตไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๔  ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทพวงศ์ ศาลากลางจังหวัดแพร่

ประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นฯ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ 

อบรมการคัดกรองนักเรียน

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการคุ้มครองเด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพฐ. โดยใช้โปรแกรม Scan tool ๓ มีครูที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

วันสายใจไทย

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายปฐมพงศ์ ดอกแก้ว นายสมศักดิ์ อภัยกาวี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล ร่วมงานวันสายใจไทย ณ โรงยิม 1,000 ที่นั่ง อบจ.แพร่ 

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed