ทำบุญอาคาร

นายสมศักดิ์ อภัยกาวี รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีทำบุญอาคารห้องสมุดและโดมอเนกประสงค์ ร.ร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ โดยมี นายธีรวิทย์ ภิญโญ ผอ.ร.ร. กล่าวรายงาน

ค่ายอังกฤษสองฝั่ง

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานในพิธีเปิดการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ชั้น ป.๑ – ๓  ร.ร.วัดห้วยหม้าย จำนวน ๔๘๓ คน และ ร.ร.บ้านห้วยขอน  ชั้น ป.๔-๖ จำนวน 430 คน รวม ๙๑๓ คน ณ ร.ร.วัดห้วยหม้าย เครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี

ตรวจสอบเงินอุดหนุน ร.ร.เทพพิทักษ์

นางศุภมาส สินมณี รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางมณี ม่วงทอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และคณะออกติดตาม ตรวจสอบเงินอุดหนุน ฯลฯ  ที่ ร.ร.เทพพิทักษ์

ข้อสอบกลาง

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมโครงการพัฒนาข้อสอบกลาง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมวิพากษ์ข้อสอบกลาง วิทยากรโดย ดร.ผดุงชัย  ภู่พัฒน์  ดร.อัคพงษ์  สุขมาตย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ 

ทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.ลูกเสือแพร่ เขต ๑ กล่าวรายงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  เพื่อเป็นการฝึกอบรมจิตใจของลูกเสือให้เป็นผู้กล้าหาญ รู้จัดเสียสละเพื่อส่วนรวม มีจิตใจเอื้อเฟื้อต่อเพื่อมนุษย์ มีความสามัคคี ปรองดอง ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ  มีลูกเสือ เนตรนารีและบุคลากรทางการลูกเสือเข้าร่วมพิธี รวมทั้งสิ้น ๑,๗๐๖ คน โดยมี นายอภิชาติ      

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร ร.ร.สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสักทอง  สพป.แพร่ เขต ๑ 

เครือข่าย ร.ร.สุจริต

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ณ  โรงแรมคุ้มภูคำ  จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายพิพัฒน์ ใจภักดี ศน.สพป.แพร่ เขต ๑ กำกับ ดูแล

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed