ส่งเสริมการทำนา

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การทำนาในโรงเรียนภายใต้โครงการนิคมการเกษตรข้าว ปี ๒๕๕๗
ณ ร.ร.บ้านห้วยขอน โดยมี นายวิจิตร์  ก้อนมณี เป็น ผอ.ร.ร.

นักเรียนกลุ่มเครือข่ายสองฝั่งฯรับทุน

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นำคณะนักเรียน ครู และ
ผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาจาก คุณเสาวลักษณ์ 
ศิลปอวยชัย และคณะ มอบทุนให้กับนักเรียนกลุ่มเครือข่ายการศึกษา
สองฝั่งสามัคคี ณ หอประชุมอาชา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ร.ร.ดีประจำตำบล

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล ปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑ มี นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯชี้แจงรายละเอียด เมื่อ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

วอลเล่ย์บอลนักเรียน ๒๕๕๗

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการแข่งขันวอลเล่ย์บอลกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักความสามัคคี การเสียสละ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยในเกมกีฬา ณ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.เทศบาลวัดเหมืองแดง  มีนายเสมอ  วีระบูลยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กล่าวรายงาน

มอบทุน

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป. แพร่ เขต ๑ นำคณะผู้บริหาร นักเรียน รับเงินทุนการศึกษา กองทุนสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย เครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี ณ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๙ จังหวัดแพร่ โดยมี นายวรพงศ์  เตชะบุญ ผอ.ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๙ ร่วมมอบและให้การต้อนรับ

พิจารณาเงินกู้ยืม

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน
เงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาสำหรับผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ มี นางสาวดรุณี  ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุม

อังกฤษสู่อาเซี่ยน

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ข้าราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑
ณ ห้องประชุมสักทองสพป.แพร่ เขต ๑  วิทยากรโดย นายชนินทร์ 
อมรบุตร อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้มีประสบการณ์
ในการใช้ชีวิตประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลายาวนาน

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed