วันแม่ ร.ร.เซนต์ฟรังฯ

นางมณี  ม่วงทอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.แพร่ เขต 1  เป็นประธานเปิดงานวันแม่ของ ร.ร.เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่ และมอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่นของ ร.ร. โดยมีนายสถาพร มังกร เป็น ผอ.ร.ร.และ
นางพัทธีรา  ทะนันชัย นักวิชาการศึกษา สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมงาน

ร่วมต้อนรับ

นายพูลศักดิ์  บุญเรืองศักดิ์ ผอ.ร.ร.บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์)คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ นายมนัส โนนุช กรรมการและ
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เพื่อ
มอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน"
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง

เตรียมความพร้อม

นายปฐมพงษ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมเตรียม
ความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ร.ร.ขยายโอกาส
ระดับภาคเหนือ ณ ห้องประชุมสักทอง ๒

พัฒนาสังคมฯมอบทุน

นางธิภกร  นันทะพงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ มอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ จำนวน ๒๐ ทุน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท ณ ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ โดยมี นายสมศักดิ์ อภัยกาวี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายบัญญัติ นันทะพงษ์ ศน.สพป.แพร่ เขต ๑ และนายธีระวิทย์  ภิญโญ ประธานเครือข่ายการศึกษายมเหนือ ร่วมมอบ

ร่วมต้อนรับผู้แทนพระองค์

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายปฐมพงษ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมต้อนรับ นายมนัส  โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ณ อบต.แม่ยางร้อง
อ.ร้องกวาง

รวมพลคนศีล ๕

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมรวมพลคนศีล ๕ โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ชาวประชาเป็นสุข ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ณ วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง

จัดงานวันนักวิทยาศาสตร์น้อย

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมครูปฐมวัยในการจัดงานวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed