พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

การประกวดโครงการโรงเรียนสุจริต

7 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประกวดโครงการโรงเรียนสุจริต สพป.แพร่ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project citizen) โดยมี นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกระดังงาสพป. แพร่ เขต 1

ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วยการเยียวยาเงิน จำนวน 2,000 บาท

7 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วยการเยียวยาเงิน จำนวน 2,000 บาท ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นโครงการฯ เพื่อสอบถามผู้ปกครองนักเรียน ทั้งนี้ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป

ตรวจเยี่ยมการดำเนินการในโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วยการเยียวยาเงิน จำนวน 2,000 บาท

​7 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการในโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วยการเยียวยาเงิน จำนวน 2,000 บาท ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นโครงการฯ เพื่อสอบถามผู้ปกครองนักเรียน ทั้งนี้ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ได้มีการมอบหมาย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาเว็บไซต์ของกลุ่มงาน สพป.แพร่ เขต 1

​3 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาเว็บไซต์ของกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมี นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ของแต่ละกลุ่มงานเข้าร่วมอบรม เพื่อให้สามารถสร้างและจัดการเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับนโยบายของผู้บริหารหน่วยงาน สนองความต้องการของผู้ใช้และพัฒนา

การประชุมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

 2-3 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาน 2564 ผ่านระบบ VDO Conference โครงการโรงเรียนสุจริต สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

การประชุมตรวจราชการและติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

9 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับ นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมตรวจราชการและติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา

​1 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 4/2564 ร่วมกับ นายกนก อยู่สิงห์ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล และนายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ผ่าน Application Zoom โดยมีการชี้แจงนโยบาย สพฐ.

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed