การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 รับการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV และทำการทดสอบทางระบบอินเตอร์เน็ต ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินงาน

ทุกวันพุธ เวลา 08.00 น.บุคลากรใน สพป.แพร่ เขต 1 ทุกคนจะร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต บริเวณหน้าอาคารสำนักงานฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยพร้อมเพียงกัน 

ศูนย์การเรียนบ้านเมตตาแพร่

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบคำขอจัดตั้งศูนย์การเรียนและพิจารณาแผนการจัดการศึกษาโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียนของ "ศูนย์การเรียนบ้านเมตตาแพร่" ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

 

ประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคลของทั้ง 3 เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อวางแผนพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ประชุมกลุ่มนิเทศฯ

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

ปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ณ สพป.แพร่ เขต 2

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานของนายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.สพป.แพร่ เขต 2 โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่ ก.ค.ศ. กำหนด ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ สพป.แพร่ เขต 2

พัฒนาบุคลากรพร้อมใช้งาน (วันที่ 2)

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ให้กำลังใจ และตรวจเยี่ยมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรพร้อมใช้งาน (วันที่2) โดยในวันนี้ได้นิมนต์พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแพร่ มาเป็นพระวิทยากรบรรยายและสอดแทรกธรรมะที่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน และได้จัดกิจกรรมการพัฒนางาน วิเคราะห์ภาระงาน การวางแผนพัฒนางาน และนำเสนอ ซึ่งการจัดงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed