ประชุม

29 เมษายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ (เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 12/2563 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชกาจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

ประชุมกลุ่มนิเทศฯ ครั้งที่ 2/2563

28 เมษายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2/2563 เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลในระบบออนไลน์ในห้วงระยะเวลาปิดภาคเรียนพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และสรุปผลการปฏิบัติงาน ในรอบปีการศึกษา 2562 ของศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 และรายงานผลการปฏิบัติงาน work From Home

สพป.แพร่ เขต 1 จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day"

28 เมษายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ทุกวันอังคาร เพื่อลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละออง PM 2.5 และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ตรวจเยี่ยมดูความเสียหายโรงเรียนประสบวาตภัยพายุฤดูร้อน

นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพงศ์เดชน์ เศรษฐ์นิติกุล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ตรวจเยี่ยมดูความเสียหายโรงเรียนบ้านเวียงตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ซึ่งประสบวาตภัยจากพายุฤดูร้อน เมื่อคืนวันที่ 22 เมษายน 2563 ทำให้หลังคาอาคารเรียนได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ได้ให้กำลังใจและให้คำแนะนำในการจัดทำรายงานเพื่อขอรับงบประมาณซ่อมแซมต่อไป

รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 15 เมษายน 2563

15 เมษายน 2563 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมทีมบริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 15 เมษายน 2563 เพื่อรับฟังนโยบายจาก สพฐ.และนำไปสู่การปฏิบัติ ต่อด้วยการประชุมทีมบริหาร ครั้งที่ 13/2563 เพื่อแจ้งข้อราชการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

ตรวจข้อสอบ NT

5 มีนาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจข้อสอบอัตนัย การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

เยี่ยมให้กำลังใจสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    ปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านอ้อย(วิทยาคาร) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 และโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) โดยทุกสนามสอบดำเนินการจัดการทดสอบฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามข้อปฏิบัติที่สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดและขอขอบคุณประธานสนามสอบและคณะกรรมการ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed