ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

28 มิถุนายน 2564 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของศูนย์การเรียน ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ประชุมคณะกรรมการศูนย์โควิด สพป.แพร่ เขต 1

28 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานศูนย์เฉพาะกิจการส่งเสริมและการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อให้การจัดเก็บและการรายงานข้อมูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 28  มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแม่ยางตาล สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีการกำชับโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี และให้ล้างมือให้สะอาดอยู่ตลอดเวลา ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับการต้อนรับและ

ประชุมทางไกล "การขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ"

28 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายอนุสรณ์ พุทธจร ผอ.โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference "การขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ"   เพื่อให้มีความเข้าใจแนวทางดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียน

ประชุมปรับงบประมาณตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  เป็นประธานการประชุมปรับงบประมาณตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมคิด ร่วมทำ ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา 2563

25 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมคิด ร่วมทำ ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา 2563 และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 2564 ทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 โดยในภาคเช้าผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี/กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ และในภาคบ่ายประกอบด้วยผู้บริหารสถ

ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ.2564

25 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ศาลาประชาคมฯอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ซึ่งประธานฯ นำผู้ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกั

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed