เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2567

4 กรกฎาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจ

ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

3 กรกฎาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางอริศรา จันทยุทธ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนบ้านแม่พร้าว โรงเรียนบ้านป่าเลา (ประชานุสรณ์) โรง

ลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการศึกษา และการดำเนินกิจกรรม เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime)

3 กรกฎาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการศึกษา และการดำเนินกิจกรรม เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime) เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “การส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานทุกที่ทุกเวลา” ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกิดสัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด และการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้เป็นทุนให้กับ

ลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการศึกษา ติดตามโครงการ sofe power คีตะมวยไทย ติดตามโครงการ "สุขาดี มีความสุข" โครงการอาหารกลางวัน การเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษา

3 กรกฎาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการศึกษา ติดตามโครงการ sofe power คีตะมวยไทย ติดตามโครงการ "สุขาดี มีความสุข" โครงการอาหารกลางวัน การเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษา ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”

3 กรกฎาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาเรียนรวม ณ โรงเรี

พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนต้นแบบจัดการศึกษาเรียนรวมปีการศึกษา 2567

3 กรกฎาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนต้นแบบจัดการศึกษาเรียนรวมปีการศึกษา 2567 โดยมี นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

3 กรกฎาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed