การประชุมเชิงสัมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และมีพิธีมอบโล่เกียรติบัตรสำหรับสถานศึกษา ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 วันที่ 26 กันยายน 2559

ประชุมกรรมการการประเมินการอ่านออกเขียนได้

ประชุมกรรมการการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยใช้ข้อสอบของสำนักทดสอบ วันที่ 23 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่เขต 1

ต้อนรับผู้ตรวจราชการ

19 ก.ย.59 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะ นำเสนอผลงานและให้การต้อนรับ นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการ ในการตรวจราชการแบบปกติและตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 2 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่

ผู้ตรวจฯ เยี่ยม รร.บ้านปง

19 ก.ย.59 นายกัมพล ภิมาลย์ ผอ.รร.บ้านปง นำเสนอและให้การต้อนรับ นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และคณะ ร่วมต้อนรับ

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการแนะแนว และพัฒนาศูนย์แนะแนว

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการแนะแนว และพัฒนาศูนย์แนะแนว ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 วันที่ 19 กันยายน 2559

ประชุมการจัดทำแผนฯ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ ร่วมกับคณะทำงานของ สพป.แพร่ เขต 1 และ สพป.แพร่ เขต 2 ณ ห้องประชุมสักทอง 2 โดยมีกลุ่มนโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบ

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1โดยมี นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน นายพิพัฒน์ ใจภักดี ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยครูในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ทุกโรงเรียน

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed