สรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

2 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจแก่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ พร้อมทั้งดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาจำนวน 3 ราย คือ นายแทนคุณ พิมพา  นางสาวรัชนีพร อินโตนด และ นายจิรวัฒน์ บัลลังก์นาค

นิเทศทางไกล

2 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอยหมายให้ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยนวัตกรรมการนิเทศทางไกล ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดกา

ประชุมสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน"

30 มิถุนายน 2564 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน" เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเ

ประชุม สกสค.ครั้งที่ 5/2564

30 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่ โดยมี นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

ประชุมออนไลน์

30 มิถุนายน 2564 น.ส.กิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

29 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตัวชี้วัดที่ 4 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระดั

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/2564

29  มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2564  ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นายสมหวัง  พ่วงบางโพ เป็นประธานในพิธีเปิด

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed