กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (ITA) และชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต่อด้วยร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 20/2561เพื่อรับทราบ แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา และนำนโยบาย สู่การปฏิบัติตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาขนในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่

นายประดิษฐ์ เชียงอาภัย ผอ.รร.บ้านดอนชัย เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 ซึ่งกำหนดการประกวดฯ ในวันที่ 12 มิถุนายน ณ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (DMC)

นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ของสพป.แพร่ เขต 1 ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา(DMC) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ระหว่างวันที่ 25 – 26 พ.ค.2561 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

นิเทศติดตามผลการพัฒนาครูพันธ์ุใหม่ให้เป็นครูมืออาชีพ

สพป.แพร่ เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ร่วมนิเทศติดตามผลการพัฒนาครูพันธุ์ใหม่ในสังกัด โดยได้แบ่งกลุ่มศึกษาดูงานของโรงเรียนที่รับผิดชอบแยกตามกลุ่มสาระ จากนั้นได้นำมาร่วมอภิปรายกลุ่มและนำเสนอเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูผู้เข้ารับการอบรมฯ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

การสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561

นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 ในโรงเรียนที่มีอัตราว่างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 อัตรา ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ที่ได้ออกค่ายจิตอาสาให้บริการสระผม ตัดผม ให้กับนักเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ซึ่งทางโรงเรียนขอขอบคุณ และชื่นชม มา ณ โอกาสนี้

รับชมรายการ"พุธเช้า ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า ข่าวสพฐ."

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัดร่วมรับชมรายการ ”พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ“ พุธเช้าข่าวสพฐ.” เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องห้อง Video Conference Room สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed