เปิดค่ายทักษะชีวิต

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง เป็นประธานเปิดค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำวิทยาเขตแพร่ โดยมีนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน

ทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

คิดค่าคะแนนและกำหนดตัวชี้วัด

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการกำหนดตัวชี้วัดและค่าคะแนนตามองค์ประกอบในการพิจารณาบุคคลลงกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

พบปะผู้บริหาร ครู/ติดตามอาหารกลางวันนักเรียน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายพงศ์เดชน์ เศรษฐ์นิติกุล ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายพิพัฒน์ ใจภักดี ศึกษานิเทศก์ พบปะผู้บริหารและคณะครู ในคราวประชุมคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายผานางคอย ณ โรงเรียนบ้านไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ พร้อมทั้งได้ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่โทนด้วย

ติดตามอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) นักเรียน กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮ นาจักร ณ โรงเรียนวัดต้นไคร้ สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมโีครงการส่งเสริมและขยายผลการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปี 2561 โดยมี นายมังกร วันละ ครูโรงเรียนบ้านแม่ทราย และ นางสายสวาท คำตัน ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) เป็นวิทยากร

ประชุมทางไกล

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกล วีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed