infographics

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพและเทคนิคการนำเสนอด้วยรูปแบบ infographics ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต1 วันที่ 26 สิงหาคม 2559 โดยมีกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นผู้ดำเนินงาน

อบรมการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน กลุ่มช่อแฮ-นาจักร

นางศุภมาส สินมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559 กลุ่มช่อแฮ-นาจักร  ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 (โรงเรียนบ้านแต)  วันที่ 25 สิงหาคม 2559

การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต1 วันที่ 24 สิงหาคม 2559

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมนาและบรรยายพิเศษโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่ครอบครัวปฐมวัยในสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายการศึกษาโรงเรียนเอกชน ด้วยสื่อนิทาน"อ่านอุ่นรัก" ในวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมนครแพร่ทาว์เวอร์ จังหวัดแพร่ มีผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยเข้าร่วมการประชุมสัมนาจำนวน 1,137 คน และนางสาวสมจิตร เอื้ออรุณ

อบรมวิทยากรแกนนำศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษ

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิทยากรแกนนำศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ" ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2559 โดยมีกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นผู้ดำเนินงาน

Coaching and Mentoring

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการนิเทศภายในโรงเรียน โดยใช้วิธีการ Coaching and Mentoring สำหรับผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 ระหว่างวันที่ 17-18 ส.ค.59 โดยมี ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 กล่าวรายงาน

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเบญจมิตร

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผอ.สพป.แพร่เขต 1 เป็นประธานเปิดงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โลกแห่งการสื่อสาร เครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร ณโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว อ.ร้องกวาง จ.แพร่

 
 

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed