ช่วยเหลือ

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ มอบเงินช่วยเหลือเด็กพิการและผู้ปกครองพิการ สังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ ของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่

รับชมการถ่ายทอดสดการแถลงข่าว

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ นายสุกิจ  ยาพรม นายกนก  อยู่สิงห์ นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ.สพป.ปแพร่ เขต ๑ น.ส.กัลยา  ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ น.ส.ดรุณี  ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน และคณะครู ร.ร.รัฐราษฎร์บำรุง รับชมการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ณ ร.ร.รัฐราษฎร์บำรุง

อ.ก.ค.ศ.ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗

นายสุขุม  กันกา ประธานในการประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี  นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นกรรมการและเลขานุการ และนายปฐมพงศ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นางสุนิดา  ราชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต ๑  ร่วมประชุม

การเรียนการสอนประวัติศาสตร์

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมขยายผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ครูผู้สอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่เขต ๑ กล่าวรายงาน

ทางไกลผ่านดาวเทียม

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ นายกนก  อยู่สิงห์  นายสมศักดิ์  อภัยกาวี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะฯ ประชุมโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ณ ห้องรับรอง สพป.แพร่เขต ๑

ประกันเอกชน

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่เขต ๑ และคณะกรรมการ ร.ร.พาณิชยการลานนาและเทคโนโลยีแพร่ หารือแนวทางการดำเนินการเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ร.ร.เอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗  ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

กลุ่มนโยบายและแผนประชุม

นายกนก  อยู่สิงห์  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กำกับ ดูแล ให้ความช่วยเหลือกลุ่มนโยบายและแผน ประชุมคณะข้าราชการกลุ่มนโยบายและแผน ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed