มอบรางวัลการแข่งขัน

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ มอบรางวัลการแข้งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยนและทักษะ ในศตวรรษที่ ๒๑ ระดับภาคเหนือ ให้แก่ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร โดยมี นายวิฑูรย์  สินธุวงค์ เป็น ผอ.ร.ร.

มอบรถยนต์/จักรยานยนต์

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ มอบรถยนต์ราชการและรถจักรยานยนต์ โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ 

ประชุมผู้บริหารเขต

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑  ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย.๒๕๕๗

สอบ สสวท.

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดเมธังกราวาส มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๒,๑๘๓ คน 

ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านห้วยม้า

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒  ณ โรงเรียนบ้านห้วยม้า (สุนทรนิวาส)โดยมี นายจรัญ  พันธ์กสิกรรม ผอ.ร.ร.และคณะครูให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

ตักบาตรวันพระ

นายพรศักดิ์  ทานะขันธ์  ผอ.ร.ร.วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล)  คณะครู บุคลากรและนักเรียน  ตักบาตรวันพระ ณ วัดน้ำโค้ง  เพื่อให้นักเรียนนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เป็นเยาวชนที่ดีมีคุณธรรมของชุมชนต่อไป

ร่วมประชุมวิชาการ

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมประชุมวิชาการการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ครั้งที่ ๑๘ การแพทย์แผนไทยหัวใจแห่งความสุข โดย ศาสตราจารย์ธานินทร์  กรัยวิเชียร องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.เด่นชัย จ.แพร่

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed