กำลังใจ

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ  นายสุกิจ  ยาพรม นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน  รร.บ้านใน โดยมี นายธนวัช  วุฒิเมธารักษ์ เป็น ผอ.ร.ร.

นิเทศห้วยม้า

นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และคณะกรรมการนิเทศยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รร.บ้านหนองม่วงไข่และ รร.บ้านห้วยม้า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายให้ปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV

นิเทศม่วงไข่

นายประสิทธิ์ อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และคณะกรรมการนิเทศยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มเครือข่ายการศึกษาม่วงไข่ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายให้ปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV

แพร่ เขต ๑ ทำข้อสอบ

นายประพันธ์  หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะ จัดทำข้อสอบอัตนัย พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน ในแต่ละกลุ่มสาระ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๒๓ คน ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายกิตติศักดิ์  แสนคำ เป็นหัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล สพป.แพร่ เขต ๑

ร่วมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด

คณะครู นักเรียน รร.บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) รร.บ้านดง รร.บ้านแม่แคม รร.บ้านทุ่งเหนือ ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี ๒๕๕๘  ว่า "คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด"

สรุปผลการนิเทศกลุ่มฯพญาพล

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะกรรมการสรุปผลการนิเทศในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายให้ปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV. ณ ห้องประชุม รร.บ้านแม่หล่าย อ.เมืองแพร่

ประเมินลูกจ้าง

นายปฐมพงศ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการการประเมินลูกจ้างประจำขอปรับชั้นงาน จำนวน ๒ ราย ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ 

หน้า

หนังสือราชการ

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed