เยี่ยมโรงเรียน

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ. สพป แพร่ เขต 1 และคณะ เยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าวะ กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ ในการจัดการเรียนการสอน

แข่งขันทักษะวิชาการ

สพป.แพร่ เขต ๑ สอบแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ รองสอง ระดับประเทศ ณ ร.ร.วัดเมธังฯและ ร.ร.เทพพิทักษ์วิทยา มี นางสาวดรุณี  ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา ชี้แจงรายละเอียด โดยมี นายกิตติพ

ติดตามประเมินผล

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์  ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ มี นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯกรรมการและเลขานุการ

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
กิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ. สพป แพร่ เขต 1 และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนชัย กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ โดยมี  นายประดิษฐ์  เชียงอาภัย ผอ.ร.ร. และคณะครู ให้การต้อนรับ

น้ำโค้งประชุมผู้ปกครอง

 นายพรศักดิ์  ทานะขันธ์  ผอ.ร.ร.วัดน้ำโค้ง พร้อมคณะครู จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามนโยบาย ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง สื่อสารได้ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุม ร.ร.วัดน้ำโค้ง

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ. สพป แพร่ เขต 1 และคณะ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่พร้าว  กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ  ในการเรียนการสอน โดยมี  นายธวัชชัย  จักรผัน รักษาการ ผอ.ร.ร. คณะครู และผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายฯ ให้การต้อนรับ

เยี่ยมโรงเรียนบ้านคุ้ม

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ. สพป แพร่ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคุ้ม  กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ เพื่อเตรียมการสอบ O-NET ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยมี  นายวัลลภ  เอี่ยมลออ ผอ.ร.ร. และคณะครู ให้การต้อนรับ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed