ตรวจเยี่ยมไทยรัฐ

นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมการติดตั้งอุปกรณ์ DLTV และตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 ซึ่งได้รับงบประมาณก่อสร้างใหม่

เตรียมวางแผน

นายสุกิจ ยาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวสมจิตร เอื้ออรุณ และ นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประชุมเตรียมวางแผนยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านในเวียง อ.เมือง จ.แพร่

ยกระดับผลสัมฤทธิ์

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินการประชุมชี้แจง เรื่อง "การจัดค่ายบูรณาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน ปีการศึกษา 2557"  ให้แก่ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาและวิชาการประจำกลุ่มเครือข่ายการศึกษา โดยมี นายกิตติศักดิ์ แสนคำ และศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบ

ประชุมคณะกรรมการเขตฯ

พล.ต.ท.ไถง ปราศจากศัตรู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นกรรมการและเลขานุการ

ตรวจเยี่ยม DLTV

นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมการติดตั้งอุปกรณ์ DLTV โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม โดยมี นายสมาน โนรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ

จัดการเรียนรู้เอกชน

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเสริมสร้างการเรียนรู้ในทศวรรษที่ ๒๑ โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ วิทยากรโดย อาจารย์เอกรินทร์  สี่มหาศาล จากสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์  จำกัด นายเทอดศักดิ์  ผิวเกลี้ยง นายกสมาคมครูเอกชนจังหวัดแพร่ กล่าวรายง

ผลสัมฤทธิ์การเรียน

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมสัมมนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed