แม่หล่ายจุดแข่งขันศิลปะ

นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เยี่ยมจุดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ณ ร.ร.บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) มีกลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพลเป็นผู้ดูแล

ศิลปะฯส่งเสริมพิเศษ

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ กิจกรรมส่งเสริมพิเศษ โดยนายโสภณ  สุธรรม ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังค์วิทยาลัย)

ศึกษาดูงาน ร.ร.ควบรวม

ดร.สุวรรณ  นรพักตร์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต ๑ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พิจิตร เขต ๑ ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนของ ร.ร.ควบรวม ณ ร.ร.บ้านสวนเขื่อน มี นายสง่า หมอนเขื่อน ผอ.ร.ร.บ้านสวนเขื่อน นายรณณยุทธ์ วงศ์พญา  ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งเหนือ นายเชิด คำปลิว ร.ร.บ้านแม่แคม นางสาวณัฐพิมล  ธรรมสรางกูร ผอ.ร.ร.บ้านดง และ นางสาวกัลยา ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการร่วมให้การต้อนรับ

ประชุม อ.ก.ค.ศ.

นายสุขุม  กันกา ประธานในการประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี  นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้แทน ก.ค.ศ. และนายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมประชุม

ติดตาม ร.ร.นอกระบบ

นางศุภมาส สินมณี รองผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นางมณี ม่วงทอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และคณะออกติดตามและประชาสัมพันธ์ ร.ร.ที่เปิดสอนนอกระบบ ยังไม่ได้ขออนุญาต ให้มาขออนุญาตเปิดสอนตาม พรบ.เอกชน พ.ศ.๒๕๕๐

ย้ายครูผู้สอน

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมกรรมการกลั่นกรองย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน ณ ห้องรับรอง สพป.แพร่ เขต ๑

ประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล

นางศิริพร  กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ.ประชุมชี้แจงการกำหนดแนวทาง(Road map)ในการปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์(ก.ค.ศ.๑๖) ให้เป็นปัจจุบัน ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล(Video Conference System) ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ 

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed