การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ จุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์  ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ จุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  พ.ศ. 2566 - 2570 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

การเสวนาการสืบค้นตำราปฏิทินเมืองแพร่

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการเสวนาการสืบค้นตำราปฏิทินเมืองแพร่ ครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา จังหวัดแพร่ "กิจกรรมสืบค้นฟื้นฟูตำราปฏิทินเมืองแพร่" ณ หอประชุมสิริราชานุสรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ โ

การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ  เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดย น

กิจกรรมวันตันไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง สังกัด สพป.แพร่ เขต 1  ร่วมกิจกรรมวันตันไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.

ตรวจเยี่ยม โรงเรียนในโอกาสที่เปิดเรียน Onsite

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ บุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่(ม่วงไข่วิทยาคาร) ในโอกาสที่เปิดเรียน Onsite ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดย คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการ ตามมาตรการ “เปิดเทอมปลอดภัย การ

ตรวจเยี่ยม โรงเรียนในโอกาสที่เปิดเรียน Onsite

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 และ โรงเรียนบ้านล

ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในโอกาสที่เปิดเรียน Onsite ในภาคเรียนที่ 1

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลแพร่  โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ (เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) โรงเรียนบ้านน้ำเลาวิทยาคาร โรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)  ในโอกาสที่เปิดเรียน Onsite ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดย คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed