การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

29 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสาธารณภัยจากเหตุอุทกภัย โดยพายุ “เตี้ยนหมู่” ร่วมกับนายกนก อยู่สิงห์ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องปร

พิธีชักธงชาติ เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

28 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีชักธงชาติ เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 กำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) รวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเ

รับโล่เชิดชูเกียรติแก่ชุมชน องค์กร คุณธรรมต้นแบบโดดเด่น

​28 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้นายพิทักษ์ กาวีวนรอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบโล่เชิดชูเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติเนื่องด้วยจังหวัดแพร่ ได้ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ ควบคู่กับการขับเคลื่อนจังหวัดแพร่ ให้เป็นจังหวัดคุณธรรมตันแบบ โดยได้ขอความร่วมมือชุ

การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับครูปฐมวัย

27 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับครูปฐมวัย" เพื่อให้ครูปฐมวัยมีทักษะและเป็นการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพวิทยฐานะของตนเอง ซึ่งจะนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นางภิณดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ กล่าวรายงาน ณ ห้อง

พิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1

นที่ 23 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ได้แก่ รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 19 รางวัลโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม ปี 2564  รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม ปี 2564 รางวัลครูผู้รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาเรียนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม ปี 2564 รางวัลการประกวดแข่ง

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564

23 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564 และกล่าวมุฑิตาจิตแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีพิธีเจริญสัมโมทนียกถา โดยเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ ท่านพระครูพิบูลย์ พัฒน์โกศล เจ้าอาวาสวัดโศภนาลัย และการบรรยายหัวข้อ “การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและการปฏิบัติตนในยุคโควิค-19” โดยเภสัชกรเด่น ปัญญานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ ทั

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed