การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแพร่

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ โดยมี นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่จังหวัดแพร่ เป็นประธาน

ตามโครงการประกวด จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 1

24 มีนาคม 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการคัดเลือก จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ของ สพป.แพร่ เขต 1 และของโรงเรียนในสังกัด ตามโครงการประกวด จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ประชุมคณะทำงานสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาจังหวัดแพร่

23 มีนาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาจังหวัดแพร่ เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ในการสร้างกระแสการรับรู้สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้กับเด็ก นักเรียน นักศึกษาในพื้

ประชุมชี้แจงมอบหมายการรายงานผลการวิเคราะห์งาน ITA ตัวชี้วัด KRS, ARS มาตรฐานเขต

23 มีนาคม 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงมอบหมายการรายงานผลการวิเคราะห์งาน ITA ตัวชี้วัด KRS, ARS มาตรฐานเขต ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและประธานคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8

23 มีนาคม 2565 นายไตรยศ เสรีรักษ์  นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล  นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและประธานคณะกรรมการประเมินคัดเล

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed