พิธีมอบเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

18 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นำโดย นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 จัดพิธีมอบเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสำหรับสถานศึกษาที่เป็นที่พักคอยในจังหวัดแพร่ จำนวน 16 แห่ง เป็นโรงเรียนในสังกัด สพม.

การประชุมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

14 ตุลาคม 2564  นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมี นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล  นายไตรยศ  เสรีรักษ์ นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)

14 ตุลาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยมีนายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง และดำเนินการถ่ายทำคลิปวีดีโอโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่าง

พิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ลานป

การประชุมชี้แจงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาฯ

12 ตุลาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.

การประชุมเรื่องเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

​11 ตุลาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเรื่องเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับ นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพงศ์เดชน์ เศรษฐ์นิติกุล ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางสาวพยอม แสนปัญญา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นางพัทธ์ธีรา บุญทน ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องรับรอง สพป.แพร่ เขต 1 ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ห

ติดตามการฉีดวัคซีน โควิด- 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 12 - 18 ปี เข็มที่ 1

5 ตุลาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมตรวจติดตามการฉีดวัคซีน โควิด- 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 12 - 18 ปี เข็มที่ 1 (Kick off) เพื่อเตรียมความพร้อมและเป็นไปตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งนำโดย นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในฐานะประธานคณะกรรมก

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed