ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพท.ออนไลน์

13 พ.ค.63 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563

13 พ.ค.63 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เพื่อรับฟังนโยบาย สพฐ. แล้วนำไปสู่การปฏิบัติ หลังจากนั้นเป็นการประชุมทีมบริหารเพื่อรายงานภารกิจของแต่ละกลุ่ม

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา COVID Model

12 พฤษภาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา COVID Model สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมยมหิน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ทุกคน

ประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่

12 พฤษภาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ (เชื้อไวรัสโคโรนา 2019/โควิด 19) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 16/2563 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชกาจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

บริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ตรั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลและประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาเข้าร่วมประชุม

พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพื่อขอรับการจัดสรรครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

5 พฤษภาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพื่อขอรับการจัดสรรครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

ประชุม

29 เมษายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ (เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 12/2563 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชกาจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed