ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานการตรวจราชการติดตามประเมินผล

7 กุมภาพันธ์ 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะ กรรมการจัดทำรายงานสรุปประเด็นการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายจุดเน้นของกระทรวง ศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อรายงานผลการติดตามประเมินผลตามประเด็นการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุน มทศ.รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 12   ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมศรีช่อแฮ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

ประชุมพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.แพร่

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาการเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.

รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 29 มกราคม 2563

นที่ 29 มกราคม 2563 นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เพื่อรับฟังนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำไปสู่การปฏิบัติ

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

29 มกราคม 2563 วันที่ 29 มกราคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2563 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร เพื่อรับมอบนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ และรับฟังเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธ

ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันที่ 24 มกราคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ให้แก่กรรมการประจำสนามสอบและคณะกรรมการคุมสอบได้รับทราบ ซึ่งจะมีการทดสอบในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563

ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดต้นไคร้

วันที่ 23 มกราคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดต้นไคร้ ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการส

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed