ขอความร่วมมือรับชมการถ่ายทอดสดการอบรมทางไกลทางอินเตอร์เน็ตและประเมินผลระบบการอบรมทางไกลโครงการ พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ภายใน 1 ปี ผ่านระบบ DLIT REPORT ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2558

ขอความร่วมมือรับชมการถ่ายทอดสดการอบรมทางไกลทางอินเตอร์เน็ตและประเมินผลระบบการอบรมทางไกลโครงการ พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ภายใน 1 ปี ผ่านระบบ DLIT REPORT ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2558

1.ผู้บริหารระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้ารับชมการถ่ายทอดทดการประชุมอบรมทางไกลทางอินเตอร์เน็ตโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1อ่านออกเขียนได้ภายใน 1 ปี ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2558  สามารถรับชมได้จากทุกอุปกรณ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็ปแล็ตผ่านเว็บไซด์ www.dlit.ac.th/bbl

2.ผู้บริหารระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนประเมินผลระบบการอบรมทางไกลผ่านเว็บไซด์ www.dlthailand.com/dlitreport

สามารถประเมินได้จากทุกอุปกรณ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็ปแล็ต