ผลงานวิชาการ ของนางจุฑารัตน์ โลกคำลือ เรื่องการจัดกิจกรรมกิจกรรมสร้างสรรค์โดยเศษวัสดุเหลือใช้เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก

ผลงานวิชาการ เรื่องการจัดกิจกรรมกิจกรรมสร้างสรรค์โดยเศษวัสดุเหลือใช้เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ของนางจุฑารัตน์ โลกคำลือ  สพป.แพร่ เขต 1 บทคัดย่อ