คณะกรรมการ คุรุสภา

1.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประธานกรรมการ

     นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์    โทรศัพท์ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.  ผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่  กรรมการ

     นายธรรมรงศักดิ์  อินกัน     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดต้นไคร้  (อ. เมือง)

     โทรศัพท์   08 3578 8401    อีเมล์  TUMMARONGSAKi@hotmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.  ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครูสายประถมศึกษา   กรรมการ

     นางสุดา  พิทักษ์วาปี    ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ  (อ. สอง)

     โทรศัพท์  08 6196 6398     แฟ็กซ์   0 5459 1814    อีเมล์  SUDA07@hotmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.  ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครูสายประถมศึกษา  กรรมการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.  ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครูสายประถมศึกษา  กรรมการ

     นางถนอม  ม้าอุตส่าห์   ครู โรงเรียนบ้านสะเลียม  (อ. หนองม่วงไข่)

     โทรศัพท์      08 1274 1189    0 5464 6393    อีเมล์  Kunom_mar@hotmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.  ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาสายประถมศึกษา  กรรมการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.  ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสายมัธยมศึกษา                                กรรมการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.  ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพสายศึกษานิเทศก์   กรรมการ

      นายกิตติศักดิ์  แสนคำ   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป. พร.1

      โทรศัพท์   08 7189 1886

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.  ผู้แทนฯ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรรมการ

     นางสาวสิริกรานต์   เปี่ยมวุฒิ    ผู้อำนวยการโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์  (อ. เมือง)

     โทรศัพท์    08 8268 4368      0 5451 1988

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กรรมการ

      นายสินเธาว์  ชัยสวัสดิ์    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  (อ. เมือง)

      โทรศัพท์    08 1993 0077      0 5451 1286

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. ผู้แทนฯ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรรมการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. ผู้แทนฯ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่  กรรมการ

      นายกองธรรม  นวเลิศเมธี    ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์  (อ. หนองม่วงไข่)

      โทรศัพท์  08 1386 1689

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. ผู้แทนฯ สังกัดอื่น กรรมการ                                                 

      นายบุญญพัฒน์  นามวงศ์พรหม   รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่  (อ. เมือง)

      โทรศัพท์      08 1024 1722      0 5453 2191

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1   เลขานุการ

      นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ   รอง ผอ. สพป. พร. 1

      โทรศัพท์ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  ผู้ช่วยเลขานุการ            

     นางสาวกัลยา  ก้อนแก้ว    ผอ. กลุ่ม อำนวยการ

     โทรศัพท์ 08 1883 4843

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. บุคลากรคุรุสภาในส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดแพร่  ผู้ช่วยเลขานุการ

      นางสาวณัฐฑิตา  สิทธิเดชา   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1

      โทรศัพท์    08 1940 2359     0 5451 1752     อีเมล์   phrae@ksp.or.th

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------