คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 

1. นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์                   ประธานกรรมการ

2. นายศักดิ์ศิลป์  ตาขันทะ                  กรรมการผู้แทนผู้บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

3. นางจีราพร  วุฒิการณ์                     กรรมการผู้แทนผู้บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

 4. นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา

5. นายอนันต์ หมดห่วง                       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6. นายสุวิทย์ แบ่งทิศ                         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล

7. นายพีรวัฒน์  ดีพอ                         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

8. นางสาวพัชรินทร์ สามารถ                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย

9. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา        กรรมการและเลขานุการ

10.  นางวิไลวรรณ  ดังก้อง                 ผู้ช่วยเลขานุการ