ผลงานวิชาการ ของนายเลิศฤทธิ์ เรือนละหงษ์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ผลงานวิชาการ ของนายเลิศฤทธิ์  เรือนละหงษ์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  เรื่องหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (ง31101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนายเลิศฤทธิ์  เรือนละหงษ์   ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านท่าข้ามวิทยาคม บทคัดย่อ