ผลงานวิชาการ ของนายกนก อยู่สิงห์ เรื่องรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กศูนย์การเรียนรู้

ผลงานวิชาการ เรื่องรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก  ของนายกนก อยู่สิงห์  บทคัดย่อ