ผลงานวิชาการ ของนางสาวสายฝน กาทองทุ่ง เรื่อง รายงานผลการใช้กิจกรรมคำคล้องจองคำพื้นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถใน การพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการใช้กิจกรรมคำคล้องจองคำพื้นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถใน การพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
ผู้ศึกษา           นางสาวสายฝน    กาทองทุ่ง
ปี พ.ศ.            2557