ขยะรีไซเคิล

นายพรศักดิ์  ทานะขันธ์ ผอ.ร.ร.วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) คณะครู
และบุคลากร  นำนักเรียนชั้น ป.๑-ป.๖ รณรงค์ขยะรีไซเคิลร่วมกับชุมชน
บ้านน้ำโค้งและ รพ.สต.บ้านน้ำโค้ง เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีจิต
สาธารณะกำจัดขยะรีไซเคิลอย่างมีระบบและมีรายได้ระหว่างเรียน

รูปภาพ: