ผลงานวิชาการ ของนายสุเมธ ดาวแดน การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ผลงานวิชาการ ของนายสุเมธ ดาวแดน การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องลำดับและอนุกรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของนายสุเมธ ดาวแดน  บทคัดย่อ