อนุมัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

มติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2566 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566
อนุมัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

เอกสารดาวน์โหลด