เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันป้องกันอุบัติแห่งชาติ ประจำปี 2566