มติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 อนุมัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี พ.ศ.2566

มติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

อนุมัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

เอกสารดาวน์โหลด