ผลงานวิชาการ นายสาคร ชาญชัยวิระพันธ์ เรื่องการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนงานช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของ นายสาคร ชาญชัยวิระพันธ์ บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ เรื่องการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนงานช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของ นายสาคร ชาญชัยวิระพันธ์  บทคัดย่อ