ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และชื่อผลงานที่เสนอขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นมาตรา 38ค.(2)