เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลประจำปี 2564