เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนตามโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564