แจ้งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียน

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปี 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่2) ฉบับสมบูรณ์

สิ่งที่แนบมาด้วย: