มาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี.พ.ศ.2564