ประกาศ เรื่องการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ของสพป.แพร่ เขต 1 ประจำเดือน กันยายน 2563 (รุ่นที่ 5)