ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค(๑) ประเภทวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑