พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน