มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

สรุปการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์

มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน