พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน