พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี