การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

งานสรรหา

งานเลื่อนระดับ(ขั้นตอน)

งานอัตรากำลัง

งานเลื่อนเงินเดือน

งานพัฒนาครู