การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
งานสรรหา
งานเลื่อนระดับ(ขั้นตอน)
งานอัตรากำลัง
งานเลื่อนเงินเดือน
งานพัฒนาครู