การคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกาษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกาษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เอกสารดาวน์โหลด 
รายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง