แจ้งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา  ๒๕๕๖ ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ (ฉบับสมบูรณ์)