บทความวิชาการ และนโยบาย

บทความวิชาการ และนโยบาย ผอ.สพป.แพร่ เขต 1
               นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์


บทความการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุด 3 ดี

บทความวิชาการ รายงาน O-NET 2560