ปฏิทินการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS)

ปฏิทินการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1