ผลงานวิชาการ ของกัลยา พลแหลม เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อฝึกทักษะการเขียนเรียงความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผลงานวิชาการ  เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อฝึกทักษะการเขียนเรียงความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของกัลยา พลแหลม 

สิ่งที่แนบมาด้วย: